Съдържание

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2014 г.

Договори сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП)

Рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Рамково споразумение СПОР-49/14.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

Рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“

Рамково споразумение СПОР-46/03.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"   

Рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки”

Рамково споразумение СПОР-44/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”

Рамково споразумение СПОР-41/07.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия“ по обособена позиция 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия““

ОП 00165-2014-0016

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги, предоставяни от средищните училища”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0016

ОП 00165-2014-0015

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051РО001-3.3.07-0002  „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0015

Сключен договор Д03-73/30.04.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти  по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG51РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се отлага за 19.03.2015 г., 14 часа, етаж 7 в сградата на Министерството на образованието и науката поради липса на кворум на комисията за дата 17.03.2015 г

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти  по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG51РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се състои на 17.03.2015 г., 14 часа, етаж 7, зала 1 в сградата на Министерството на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0014

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0014

РЕШЕНИЕ за прекратяване Р-2 от 30.01.2015 г. 645886

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0013

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се състои на 21.08.2015 г. от 16:00 часа, на седмия етаж в сградата на Министерство на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0012

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0012

Сключен договор № Д03-62/08.04.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се състои на 18.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0011

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: “Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 5 обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0011

Сключен договор Д01-257/30.08.2017 г.

Сключен договор Д01-256/25.08.2017 г.

Сключен договор Д01-254/25.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-113/07.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-112/07.08.2017 г.

Сключен договор Д01-191/27.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-38/24.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-22/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-21/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-20/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-19/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-18/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-17/23.01.2017 г.

Сключен договор Д01-215/22.12.2016 г.

Сключен договор Д01-185/16.11.2016 г.

Сключен договор Д01-184/16.11.2016 г.

Сключен договор Д01-174/27.10.2016 г.

Сключен договор Д01-167/20.10.2016 г.

Сключен договор Д 01-144/13.09.2016 г.

Сключен договор Д01-132/26.08.2016 г.

Сключен договор Д01-74/12.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-231/22.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-224/21.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-217/17.12.2015 г.

Сключен договор Д01-191/10.12.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 5 обособени позиции” ще се проведе на 25 март 2015 г. (сряда) от 16.00 ч. на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
,
Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видео наблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” ще се състои на 01.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че няма да бъде проведено открито заседание за отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти”, поради постъпила жалба с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”

Решение за промяна Р01-59 от 07.07.2014 г. 614387

Решение за промяна Р01-56 от 02.07.2014 г. 613926

ОП 00165-2014-0010

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката:  Доставка на течни горива за отопление чрез Стокова борса
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0010

ОП 00165-2014-0009

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката:  „Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0009

Сключен договор № Д01-310/16.10.2017 г.

Сключен договор № Д01-302/04.10.2017 г.

Сключен договор № Д01-292/25.09.2017 г.

Сключен договор № Д01-127/21.09.2017 г.

Сключен договор № Д03-126/18.09.2017 г.

Сключен договор №Д01-287/11.09.2017 г. 

Сключен договор Д03-125/07.09.2017 г.

Сключен договор Д01-286/07.09.2017 г.

Сключен договор Д01-285/07.09.2017 г.

Сключен договор № Д01-260/01.09.2017 г. 

Сключен договор № Д01-255/25.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-119/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-118/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-117/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-114/10.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-120/24.08.2017 г.

Сключен договор № Д01-252/21.08.2017 г.

Сключен договор № Д01-240/19.07.2017 г.

Сключен договор № Д01-231/10.07.2017 г. 

Сключен договор № Д01-227/06.07.2017 г. 

Сключен договор № Д01-226/05.07.2017 г. 

Сключен договор № Д01-225/05.07.2017 г.

Сключен договор № Д03-92/21.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-224/26.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-223/26.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-222/23.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-221/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-90/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-89/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-88/16.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-217/14.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-86/09.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-215/07.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-216/07.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-214/06.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-211/25.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-210/25.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-208/19.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-207/19.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-203/15.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-202/15.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-201/10.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-196/03.05.2017 г.

Сключен договор № Д03-77/20.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-75/05.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-71/29.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-186/19.04.2017 г.

Сключен договор Д01-184/12.04.2017 г.

Сключен договор Д03-67/14.03.2017 г.

Сключен договор Д01-182/07.04.2017 г.

Сключен договор Д01-181/07.04.2017 г.

Сключен договор Д01-180/07.04.2017 г.

Сключен договор № Д01-177/31.03.2017 г. 

Сключен договор № Д03-60/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-152/15.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-150/13.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-148/06.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-147/06.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-145/28.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-121/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д03-60/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-120/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-118/20.02.2017 г.

Сключен договор № Д03-430/06.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-50/26.01.2017 г.

Сключен договор № Д01-201/05.12.2016 г.

Сключен договор №  Д01-199/01.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-198/01.12.2016 г.

Сключен договор №  Д01-197/01.12.2016 г.

Сключен договор № Д03-342/21.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-196/30.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-195/30.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-193/29.11.2016 г.

Сключен договор Д03-418/23.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-190/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-189/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д03-416/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-186/17.11.2016 г.

Сключен договор Д01-181/10.11.2016 г.

Сключен договор  № Д01-180/04.11.2016 г.

Сключен договор  № Д01-179/04.11.2016 г.

Сключен договор  № Д01-178/04.11.2016 г.

Сключен договор № Д03-333/04.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-177/03.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-176/01.11.2016 г.

Сключен договор Д03-346/28.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-172/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-171/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-170/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-169/24.10.2016 г.

Сключен договор Д01-168/20.10.2016 г.

Сключен договор Д03-310/16.09.2016 г.

Сключен договор Д01-166/19.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-165/18.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-162/05.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-160/04.10.2016 г.

Сключен договор № Д03-311/19.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-156/19.09.2016 г.

Сключен договор Д01-148/14.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-147/13.09.2016 г.

Сключен договор № Д03-285/09.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-138/08.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-137/07.09.2016 г.

Сключен договор № Д03-251/25.08.2016 г.

Сключен договор № Д03-253/29.08.2016 г.

Сключен договор № Д03-155/23.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-154/23.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-153/22.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-120/11.07.2016 г. 

Сключен договор № Д03-163/06.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-118/06.07.2016 г. 

Сключен договор № Д01-117/05.07.2016 г. 

Сключен договор № Д01-114/04.07.2016 г. 

Сключен договор № Д01-103/30.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-159/28.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-97/17.06.2016 г.    

Сключен договор № Д03-150/15.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-149/15.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-94/13.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-99/08.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-88/07.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-98/06.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-97/02.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-85/02.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-94/30.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-81/27.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-80/26.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-71/11.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-70/11.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-67/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-66/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-65/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-64/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-63/04.05.2016 г.

Сключен договор Д01-62/21.04.2016 г.

Сключен договор Д01-60/20.04.2016 г.

Сключен договор Д01-58/15.04.2016 г.

Сключен договор № Д01-57/14.04.2016 г.

Сключен договор № Д01-56/14.04.2016 г.

Сключен договор Д03-23/12.04.2016 г.

Сключен договор № Д03-21/06.04.2016 г.

Сключен договор № Д03-18/25.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-37/22.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-36/22.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-31/10.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-22/19.02.2016 г.

Сключен договор Д03-4/17.02.2016 г.

Сключен договор № Д01-17/02.02.2016 г.

Сключен договор № Д01-13/26.01.2016 г.

Сключен договор № Д03-2/26.01.2016 г.    

Сключен договор № Д01-9/19.01.2016 г.

Сключен договор № Д03-133/30.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-216/17.12.2015 г.

Сключен договор № Д03-158/08.12.2015 г.

Сключен договор № Д03-157/08.12.2015 г.

Сключен договор №Д03-154/02.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-186/27.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-151/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д01-185/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-150/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-149/10.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-148/05.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-147/30.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-146/29.10.2015 г.

Сключен договор № Д01-175/20.10.2015 г.

Сключен договор № Д01-174/20.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-139/02.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-131/28.09.2015 г.

Сключен договор № Д03-130/25.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-171/07.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-129/24.09.2015

Сключен договор № Д04-265/18.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-164/23.09.2015 г. 

Сключен договор № Д03-127/16.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-162/15.09.2015 г.

Сключен договор Д01-158/02.09.2015 г.

Сключен договор Д01-156/31.08.2015 г.

Сключен договор № Д01-151/21.08.2015 г.

Сключен договор Д01-133/25.06.2015 г.

Сключен договор Д01-127/16.06.2015 г.

Сключен договор Д01-123/12.06.2015 г.

Сключен договор Д03-96/03.06.2015 г.

Сключен договор № ДО3-99/05.06.2015  г.

Сключен договор № ДО3-98/05.06.2015  г.

Сключен договор Д03-105/24.06.2015 г.

Сключен договор Д03-101/12.06.2015 г.

Сключен договор Д03-94/29.05.2015 г.

Сключен договор Д03-93/29.05.2015 г.

Сключен договор Д03-87/26.05.2015 г.

Сключен договор Д03-88/26.05.2015 г.   

Сключен договор Д03-85/25.05.2015 г.

Сключен договор Д03-86/25.05.2015 г.

Сключен договор Д01-104/30.04.2015 г.

Сключен договор Д03-81/12.05.2015 г.

Сключен договор № Д03-67/27.04.2015 г.

Сключен договор № Д03-66/27.04.2015 г.

Сключен договор Д03-65/22.04.2015 г. 

Сключен договор Д01-101/28.04.2015 г.  

Сключен договор Д01-100/24.04.2015 г.

Сключен договор Д01-98/23.04.2015 г. 

Сключен договор Д01-97/23.04.2015 г. 

Сключен договор Д03-56/27.03.2015 г.

Сключен договор №  Д03-26 от 13.02.2015 г.

Сключен договор Д03-21/30.01.2015 г.

Сключен договор Д03-58/02.04.2015 г.

Сключен договор Д01-84/03.04.2015 г.

Сключен договор Д03-80/25.03.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти  по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката” ще се състои на 24.11.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката” ще се състои на 08.07.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

Решение за промяна 608374

ОП 00165-2014-0008

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътстващи услуги” ще се състои на 29.07.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, зала № 3 на 7 етаж.

ОП 00165-2014-0007

Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Име на поръчката:  „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0007

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 620635

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България” ще се състои на 19.06.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0006

Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Име на поръчката:  „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МОН, ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0006

Сключен договор № Д01-232/22.12.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МОН, ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”, ще се състои на 02.10.2015 г. от 11:00 часа, на седмия етаж в сградата на Министерство на образованието и науката.

!!! Решение за прекратяване 624810

Решение за промяна: 616486

ОП 00165-2014-0005


Вид на процедурата: Открита процедура  по ЗОП
Име на поръчката: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0005

Сключен договор Д01-161/09.07.2014 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове” ще се състои на 10.06.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура  по ЗОП
Име на поръчката: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0004

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 11.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, етаж 7.

Решение за промяна 598873

На основание чл. 68, ал.2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме за промяна на датата и часа на провеждане на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“(номер на преписката в АОП 00165-2014-0004) открита с решение № Р01-18 от 28.03.2014 г. (с ID 595620), и Обявление за поръчка  с ID 595622,  изменено с решение №Р01-20 от 10.04.2014 г.(с ID 598823). Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. сряда от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, Зала № 3

Вид на процедурата: Открита процедура  по ЗОП

Име на поръчката: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в центрове за кариерно ориентиране”, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2014-0003

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 17.04.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, етаж 7.

Вид на процедурата: Открита процедура за сключване на рамкови споразумения

Име на поръчката: “Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции”

Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2014-0002

Сключен договор Д01-218/27.12.2016 г.

Сключен договор Д01-212/19.12.2016 г.

Сключен договор Д01-205/14.12.2016 г.

Сключен договор Д01-105/01.07.2016 г.

Сключен договор Д01-104/01.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-93/10.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-87/07.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-86/06.06.2016 г.

Сключен договор №: Д01-225/21.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-222/18.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-220/18.12.2015 г.

Сключени договори №: Д01-219/18.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-215/17.12.2015 г.

Заявките следва да бъдат подадени в срок до 28.03.2014 г. сканирани по електронен път на имейл – g.kirkov@mon.bg.

Вид на процедурата: Открита процедура

Име на поръчката: „Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката”  

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0001

Допълнителна информация:

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам