Съдържание

КОНКУРСИ

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

за длъжност „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пазарджик с място на работа гр. Пазарджик

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 19.05.2016 г. до 03.06.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Видин

Повече информация

Краен срок – 25.05.2016 г., вкл.
          

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ (ТННИ), дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука”, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече инфромация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 22.04.2016 г. до 09.05.2016 г. вкл.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 03.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град    

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град 

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”,  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок – 18.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование" в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора  

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.04.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион       

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити”, Звено за вътрешен одит, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече информация

Краен срок – 07.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.02.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”( за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 04.02.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок – 15.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Добрич

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 07.01.2016 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел“, отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо образование и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот“, дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ (ФАОП), Министерство на образованието и науката

Повече информация

 Краен срок за подаване на документи – 20.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот”,  дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт”,   отдел „Стопански дейности“  дирекция „Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост“ (ДС), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Повече информация

Краен срок – 13.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”  в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по биология и здравно образование) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за професионални направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“ (ОПП), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2015 г. включително.  

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора 

Повече информация
     
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”  в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация
      
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Стопански дейности”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Стопански дейности“ дирекция „ Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 16.10.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Повече информация

Краен срок – 28.09.2014 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 23.09.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ дирекция „Наука”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“ (ПРСУИ), дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“, отдел „Управление на риска и контрол“,  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2015 г. включително.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.08.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 10.08.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”,
в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „директор" на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

Краен срок – 03.08.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас          
 

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 03.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерството на образованието и науката

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавните училища на територията на  областите

Повече информация

Обявата е публикувана на 18.06.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.06.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

 

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 19.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Краен срок – 18.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

Краен срок – 18.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Повече информация

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационнно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионaлен инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО)– Ямбол

Краен срок – 01.06.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Ямбол
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация   

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион        

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион   

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион.

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „заместник главен директор” в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „заместник главен директор” Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „директор” на дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ямбол

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Монтана
 

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”  в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително

Повече информация          

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 27.03.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Разград

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика и информатика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по математика и информатика” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация   

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „младши експерт – координатор дейности” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително
Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – координатор дейности ”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Добрич

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

    
КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 26.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Бургас

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Силистра.

Краен срок – 14.07.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование ”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието - Силистра

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЕРМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кандидатите за участие в програмата следва самостоятелно да изготвят и изпратят необходимите документи до посолството на Федерална република Германия в София до 30 юни 2014 г.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Краен срок – 16.06.2014 г. включително

Повече инфромация


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Бургас

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието  – Добрич

Конкурс за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”, МОН

Повече информация

Краен срок – 06.06.2014 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Краен срок – 30.05.2014 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 24.04.2014 г. вкл.

Повече информация

 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Ловеч

Краен срок – 27.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”, в отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

Списък на  допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Сливен

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Добрич

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - София-регион

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Кърджали

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич.

Краен срок: 13.02.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София регион. 

Краен срок: 31.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали.

Краен срок: 30.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжноститта „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжностите „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020