Съдържание

Проекти на документи

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg и k.yordanov@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 13 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ на Инструкция

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки и предложения по проекта на заповед следва да бъдат изпращани в срок до 3 февруари 2017 г. включително на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg   и  e.trichkova@mon.bg.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg и e.trichkova@mon.bg в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 януари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси:  r.kostadinova@mon.bg; m.gateva@mon.bg; m.stanoulova@mon.bg в срок 19.01.2017 г.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия Хотелиер

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 21 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V  клас в профилираните гимназии в профил "Математически" и профил "Природни науки"

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НЦИД

Бележки, становища и предложения по проекта на документа могат да бъдат изпращани на e-mail: vcankova@nacid.bg до 6 декември 2016 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление

ПРОЕКТ НА ИЗИСКВАНИЯ за обучение по защита при бедствия ...

Бележки, становища и предложения по проекта на документа могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол” на e-mail: l.damyanova@mon.bg до 16 декември 2016 г. включително.

Проект на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Протокол и международно сътрудничество" на e-mail: p.kanev@mon.bg до 23 ноември 2016 г. включително.

Проект на Заповед за утвърждаване на учебна документация

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 14 декември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail:  tihozar.krastev@mon.bg в срок до 15.11.2016 година включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 7 ноември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекции „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: a.yotova@mon.bg до 14 октомври 2016 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТИ на Правилници

Бележки, становища и предложения по проектите на Правилници могат да бъдат изпращани към дирекции "Правна" и „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: s.atanasov@mon.bg; k.koleva@mon.bg; n.tomova@mon.bg до 13 октомври 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 31 октомври  2016 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: g.gancheva@mon.bg до 11 октомври 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 9 септември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: kosta.kostov@mon.bg и a.zgurov@mon.bg  до 7 септември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg в срок до 07.09.2016 година включително.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на e-mail: p.kanev@mon.bg до 31 август 2016 г. включително.

Проект на учебна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 07 септември 2016 г. (включително).

Проект на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 1 септември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: s.atanasov@mon.bg; k.koleva@mon.bg или n.tomova@mon.bg до 29 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 19 август 2016 г. (включително).

Проект на учебен план

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 18 август 2016 г. (включително).

Бележки, становища и предложения по проекта на Национален спортен календар на МОН могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg  до 17 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТИ на учебни програми по направление Икономист

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.popov@mon.bg  до 15 август 2016 г. (включително).

Проект на Учебен план по професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 29 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Годишен доклад – 2015 г.

Бележки, становища и предложения по проектa Годишен доклад – 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на e-mail: r.panova@mon.bg или d.enchev@mon.bg до 9 август 2016 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 09 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити по желание

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 22 август 2016 г. (включително).

Проект на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: i.radonova@mon.bg или hr.kiosev@mon.bg до 8 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: g.drenovska@mon.bg до 5 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: n.kristanova@mon.bg до 5 август 2016 г. (включително).

Проект на Постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 2 август (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: i.radonova@mon.bg до 29 юли 2015 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни програми за професионално обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 12 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg  до 27 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ

Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg до 27 юли 2016 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: k.koleva@mon.bg и n.tomova@mon.bg  до 26 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 26 юли 2016 г. (включително).

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуално обучение)

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуално обучение) по професия „Текстилен техник“:

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 25 юли 2016 г. (включително).

проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Заповед за утвърждаване на Типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища – прогимназилен етап

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: l.alipieva@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни програми за професионално обучение

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка по професии

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 02.08.2016 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: i.taneva@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 26 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 26 юли 2016 г. (включително).

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 25 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 22 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 22 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 21 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА IX и X КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

По професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми  могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 20 юли 2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТ НА учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 18 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ на учебни програми за ІХ клас за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 18 юли 2016 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТ на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg в срок до 29.06.2016 година включително.

проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 14 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 14 юли 2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТИ на учебни планове за задочна форма на обучение:

ПРОЕКТИ на учебни планове за задочна форма на обучение:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 14 юли 2016 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.zdravkov@mon.bg до 27 юни 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни планове за професионално образование по рамкова програма В с придобиване трета степен на професионална квалификация по професия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 11 юли 2016 г. (включително).

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 11 юли 2016 г. (включително).

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: a.koev@mon.bg до 23 юни 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2025

Бележки, становища и предложения по проекта на стратегия могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: k.trulev@mon.bg до 2 юли 2016 г. включително.

ПРОЕКТИ на учебни планове

ПРОЕКТИ на учебни планове от направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 10 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 30 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

ПРОЕКТ на учебни планове за професионално образование по професии от професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия за обучение чрез работа:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 7 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 7 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 06 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg в срок до 15.06.2016 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 31 май 2016 г. (включително).

Проекти на учебни планове и програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 15.06.2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 12 май 2016 година (включително).

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“  на  e-mail: f.todorova@mon.bg  до 12 май 2016 година вкл.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg в срок до 9 май 2016 година включително.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020