Съдържание

Проекти на документи

Проекти на учебни програми по български език като чужд

Проект на учебна програма за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 06.11.2017 г. включително

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

ПРОЕКТ НА РМС

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: z.karova@mon.bg до 06 ноември 2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: v.stoianova@mon.bg  до 3 ноември 2017 г. включително.

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Проекти на учебни програми за ІV и за Х клас

Проекти на учебни програми за IV клас и X клас

Проекти на учебни програми за IV клас

Проекти на учебни програми за X клас

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: a.tringov@mon.bg до 27 октомври 2017 г. включително.

Проекти на учебни програми по майчин език турски, ромски, арменски и иврит

Приложения - Проекти на учебни програми
за изучаване на майчин език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове за учениците от първи до седми клас

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 27 октомври 2017 г. включително.

Проект на заповед за утвърждаване на адаптирани учебни програми по учебни предмети

Приложения - Проекти на адаптирани учебни програми по учебни предмети,
разработени във връзка с организирането и провеждането на курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, включително и за училищата – участници в изпълнението на проект BG05М2ОP001-3.004-0001, „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: l.alipieva@mon.bg  до 25 октомври 2017 г. включително.

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: d.lyubenova@mon.bg и m.milanova@mon.bg до 13 октомври 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на e-mail: r.veleva@mon.bg  до 2 октомври 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проекти на типови учебни планове за професия

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 27.09.2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: b.borcheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: m.nesheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 21 септември 2017 г. включително.

Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: competition@mon.bg  до 13.09.2017 г. включително.

Проект на Заповед

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28 август 2017 г. включително.

Проект на Решение за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Проект на Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист”

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

Проект на Учебна програма за отраслова професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по Бизнес-комуникация

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект та учебна програма по техническо чертане

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план

Проекти на учебни програми от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg 2.09.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 01.09.2017 г. включително.

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Проект на Решение на Министерския съвет

Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по учебните програми да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 24.08.2017 г. включително.

Проект на Постановление

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25.03.2016 г.

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: programi_BNU@mon.bg до 19.08.2017 г.

Проекти на учебни програми за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение с прием след завършен VIII клас:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни и типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни и типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 342 "Маркетинг и реклама"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 344 „Счетоводство и данъчно облагане“

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 343 "Финанси, банково и застрахователно дело"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проект на Решение за изменение на Решение № 216 на МС

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 7 август 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 622 „Градинарство (Паркове и градини)”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование 

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование 
 

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

Проекти на типови учебни планове за специалностите на професии от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 02.08.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 623 „Горско стопанство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:  f.todorova@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:  f.todorova@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми по професии от професионално направление код 726 „Терапия и рехабилитация“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за професионално образование за обучение чрез работа

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 31 юли 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове и учебни програми по професии от професионално направление код 861 „Сигурност“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 812 „Пътувания туризъм и свободно време“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за проф.направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план за профeсионално направление 582 "Строител", професия 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, код 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, професия код 522020 „Електромонтьор” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 14.07.2017 г. (включително).

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам