Съдържание

Проекти на документи

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити по желание

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 22 август 2016 г. (включително).

Проект на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: i.radonova@mon.bg или hr.kiosev@mon.bg до 8 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: g.drenovska@mon.bg до 5 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: n.kristanova@mon.bg до 5 август 2016 г. (включително).

Проект на Постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 2 август (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на e-mail: e.trichkova@mon.bg до 1 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2016 – 2017 година

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 12 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ клас, в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език и в Х клас през учебната 2016 – 2017 година

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 12 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на графика на дейностите за приемане на ученици в държавни и в общински училища през учебната 2016 – 2017 година

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 12 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Бележки, становища и предложения по проекта на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 12 август 2016 г. (включително).

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 12 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: i.radonova@mon.bg до 29 юли 2015 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни програми за професионално обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 12 август 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg  до 27 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ

Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg до 27 юли 2016 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: k.koleva@mon.bg и n.tomova@mon.bg  до 26 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 26 юли 2016 г. (включително).

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуално обучение)

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуално обучение) по професия „Текстилен техник“:

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 25 юли 2016 г. (включително).

проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за усвояването на българския книжовен език

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за профилираната подготовка

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: v.popova@mon.bg  и  h.markova@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Заповед за утвърждаване на Типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища – прогимназилен етап

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: l.alipieva@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни програми за професионално обучение

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка по професии

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 02.08.2016 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: i.taneva@mon.bg до 29 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 26 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 26 юли 2016 г. (включително).

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 25 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 22 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 22 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 21 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА IX и X КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

По професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми  могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 20 юли 2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТ НА учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 18 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ на учебни програми за ІХ клас за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 18 юли 2016 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТ на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg в срок до 29.06.2016 година включително.

проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 14 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 14 юли 2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТИ на учебни планове за задочна форма на обучение:

ПРОЕКТИ на учебни планове за задочна форма на обучение:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 14 юли 2016 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.zdravkov@mon.bg до 27 юни 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 13 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА учебни планове за професионално образование по рамкова програма В с придобиване трета степен на професионална квалификация по професия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 11 юли 2016 г. (включително).

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 11 юли 2016 г. (включително).

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: a.koev@mon.bg до 23 юни 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2025

Бележки, становища и предложения по проекта на стратегия могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: k.trulev@mon.bg до 2 юли 2016 г. включително.

ПРОЕКТИ на учебни планове

ПРОЕКТИ на учебни планове от направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 10 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 30 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

ПРОЕКТ на учебни планове за професионално образование по професии от професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия за обучение чрез работа:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 7 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 7 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на учебен план за обучение чрез работа

Бележки, становища и предложения по проекта на учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 06 юли 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg в срок до 15.06.2016 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на e-mail: n.mihalevska@mon.bg  до 15 юни 2016 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна” и дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" в съответно на e-mail: s.atanasov@mon.bg и k.koleva@mon.bg до 15 юни 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: l.alipieva@mon.bg до 30 юни 2016 г. (включително).

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 31 май 2016 г. (включително).

Проекти на учебни планове и програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 15.06.2016 г. (включително) на e-mail: i.taneva@mon.bg.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 12 май 2016 година (включително).

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“  на  e-mail: f.todorova@mon.bg  до 12 май 2016 година вкл.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg в срок до 9 май 2016 година включително.

ПРОЕКТ на ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 09 май 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на РМС за приемане на Втори национален план

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: valeri@mon.bg до 22 април 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: m.nesheva@mon.bg в срок до 19.04.2016 г. включително.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail:  m.stanoulova@mon.bg  до 20 април 2016 г. включително.

Проект на заповед за откриване на процедура

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg в срок до 21.04.2016 г. включително.

ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2016 г.

Бележки, становища и предложения по проектите на национални програми за развитие на средното образование за 2016 г. могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на e-mail: r.tomova@mon.bg до 31 март 2016 г. включително.

Проект на Система за организация и управление на дейностите

Проект на Постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail:  a.valkov@mon.bg до 23.03.2016 г. включително.

Проект на План за действие за 2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ на e-mail: z.gochev@mon.bg до 22 март 2016 г. вкл.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за предучилищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба за предучилищното образование могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 18 март 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg до 09 март 2016 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА VIII КЛАС

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за VIII клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 22 февруари 2016 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІI И ЗА VI КЛАС

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за IІ и за VI клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 22 февруари 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЕ на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: g.getov@mon.bg до 03 февруари 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Проекти на заповеди и учебни програми

Проекти на заповеди и учебни програми за задължителна професионална подготовка за професионално направление 840 Транспортни услуги, професия 840100 Куриер, специалност 8401001 Логистика на товари“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: chzdravkov@mon.bg до 29.01.2016 г. включително.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: m.gateva@mon.bg до 20 януари 2016 година вкл.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна” на e-mail: s.atanasov@mon.bg до 13 януари 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение за изменение и допълнение на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на e-mail: p.kanev@mon.bg до 4 януари 2016 г. включително. 

Проект на заповед

Бележки, становища и предложения по проектите на учебно-изпитните програми по общообразователни учебни предмети  след завършен VII клас или след основно образование могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 18 януари 2016 г. (включително).

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 17 януари 2016 г. (включително).

 

ПРОЕКТ на Постановление

ПРОЕКТ на Постановление

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД учебници и учебни комплекти за I клас и за V клас

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg до 04 януари 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: i.radonova@mon.bg до 22.12.2015 г. включително.

ПРОЕКТ на УЧЕБНА ПРОГРАМА

Проект на ПМС

Проект на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 14 декември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 14 декември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ на НАРЕДБА

Проект на Постановление

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на решение могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на e-mail: n.mihalevska@mon.bg  до 24 ноември 2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 23 ноември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: e.popova@mon.bg до 23 ноември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 3 декември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Учебния център на e-mail: u.centar@abv.bg до 12 ноември 2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: a.rahova@mon.bg до 10 ноември 2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: d.valchanova@mon.bg до 09 ноември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: s.kantcheva@mon.bg до 09 ноември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 09 ноември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на Национална изпитна програма

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: m.jivakova@mon.bg до 30.10.2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА за провеждане на държавни изпити

ПРОЕКТ на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на e-mail: n.mihalevska@mon.bg  до 26 октомври 2015 г. включително.

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ на  e-mail: i.kehaiova@mon.bg до 15 октомври 2015 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 13 октомври 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: i.radonova@mon.bg до 30.09.2015 г. включително.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Бележки, становища и предложения по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на e-mail: p.kanev@mon.bg до 16 септември 2015 г. включително. 

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: a.paunova@mon.bg до 15 септември 2015 г. включително.

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по спортна подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: l.alipieva@mon.bg до 9 септември 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на e-mail: e.trichkova@mon.bg до 2 септември 2015  г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление

Проекти на учебни планове

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за задължителна професионална подготовка по професии:

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 31.08.2015 г. вкл.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg до 25 август 2015  г. включително.

ПРОЕКТ на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg до 24 август 2015  г. включително.

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: v.ivanova@mon.bg до 7 септември  2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: a.tringov@mon.bg до 21 август 2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ на Инструкция

Бележки, становища и предложения по проекта на  инструкция могат да бъдат изпращани в МОН към отдел „Управление при кризи и ОМП“ в дирекция ССД на e-mail: m.dimitrova@mon.bg до 13 август 2015 г. (включително).

Проект на Постановление

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: n.tomova@mon.bg до 11 август 2015  г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани в дирекция „Финанси" на e-mail: m.botev@mon.bg до 10 юли 2015 година включително.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: i.radonova@mon.bg до 10.07.2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД И АЛГОРИТЪМ за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Бележки, становища и предложения по проекта на Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ на e-mail: t.predova@mon.bg до 07.07.2015 г. включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за задължителна професионална подготовка по професия код 542020 „Текстилен техник“, специалности код 5420201 „Предачно производство”, код 5420202 „Тъкачно производство”, код 5420203 „Плетачно производство” и код 5420204 „Апретурно и багрилно производство”

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: f.todorova@mon.bg до 22.07.2015 г. вкл.

Проекти на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за професионално образование

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за задължителна професионална подготовка от професионално направление код 524 „Химически продукти и технологии“, професия код 524120 „Оператор в силикатните производства“, специалност код 5241202 „Технология на керамичното производство“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 24.07.2015 г. вкл.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект на НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2003 г. за документите за системата на народната просвета могат да бъдат изпращани на e-mail: s.atanasov@mon.bg до 02.07.2015 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: a.valkov@mon.bg до 01.07.2015 г. включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 26.06.2015 г. включително.

Проект на учебeн план за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 7.07.2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: nauka@mon.bg до 18.06.2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 09.06.2015 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование по професии и специалности

Проекти на учебни планове за професионално образование по професии и специалности от професионално направление код 522 „Електротехника и енергетика“, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 08.06.2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: t.ivanova@mon.bg до 8 юни 2015  г. включително.

проект на учебен план за професионално образование по рамкова програма А

Проект на Наредба за изменение на Наредба №3 от 18.02.2008 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: r.rangelova@mon.bg до 01.06.2015 г. (включително).

Проект на План за действие за 2015-2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта  на план за действие могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: e.popova@mon.bg до 22.05.2015 г. (включително).

ПРОЕКТ на Национален план за действие

Бележки, становища и предложения по проекта  на Национален план за действие могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на e-mail: r.rangelova@mon.bg до 21.05.2015 г. (включително).

Проект на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „ДОПР” до 11.05.2015 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1996 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета  могат да бъдат изпращани към дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на e-mail:  m.kodjabashieva@mon.bg до 22.04.2015 г. включително.

ПРОЕКТ на Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки

Бележки, становища и предложения по проекта на национален план за действие могат да бъдат изпращани към дирекция „МЕС” на e-mail:  p.kanev@mon.bg до 17.04.2015 г. включително.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 25.06.2001 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна” на e-mail:  s.spasov@mon.bg до 17.04.2015 г. включително.

Проект на постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: a.paunova@mon.bg до 16.03.2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 13.04.2015 г. включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: a.valkov@mon.bg до 09.04.2015 г. включително.

Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.zdravkov@mon.bg до 13.02.2015 г. включително.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: e.popova@mon.bg до 13.03.2014 г. (вкл.)

ПРОЕКТ на Национална изпитна програма

ПРОЕКТ НА ЗАКОН

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат отправяни към дирекция „Висше образование” на e-mail:  yyotova@mon.bg  или на  тел. 02/9217 641  до 07.02.2015 г. включително.

ПРОЕКТИ НА НИП

ПРОЕКТИ на Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити  за придобиване на втора степен на професионална квалификация за професии:

от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Бележки, становища и предложения по проектите на НИП да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: m.gateva@mon.bg до 24.02.2014 г. (вкл.)

Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 5 февруари 2015 г. включително.

 

ПРОЕКТ на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на решение на МС за приемане на Плана могат да бъдат изпращани към дирекция „ФАОП”, отдел "УЦЖ" на e-mail: z.gochev@mon.bg до 23.01.2015 г. включително.

проект на наредба

ПРОЕКТ НА ПМС

ПРОЕКТ НА РМС

ПРОЕКТ НА ПМС и ПРОЕКТИ на РЕШЕНИЯ на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението и проектите на решения на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: m.petrov@mon.bg и a.paunova@mon.bg до 30.12.2014 г. включително.

Проекти на Наредби

ПРОЕКТ НА ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail:  n.tomova@mon.bg до 19.12.2014 г. включително.

проект на постановление за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование” на e-mail: i.radonova@mon.bg и a.valkov@mon.bg до 16.12.2014 г. включително.

 

Проект на HАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" до 17.12.2014 г. (включително) на e-mail: l.alipieva@mon.bg.

проект на постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 15.12.2014 г. включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 09.12.2014 г. включително.

Проект на постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 09.12.2014 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално обучение

Проекти на учебни планове за професионално образование по рамкова програма „А“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, отдел „Професионално образование и обучение“ и на  e-mail: f.todorova@mon.bg  до 01 aвгуст 2014 г. (вкл.)

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Организация, контрол и инспектиране" и на  e-mail: e.trichkova@mon.bg  до 19 юни 2014 г. (вкл.)

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020