Съдържание

Новини

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Министерството на образованието и науката предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на МОН на адрес: София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, партер „Запад“, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги и се консултират потребителите. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE ЩЕ СЕ ИЗДАВА САМО ОТ НАЦИД

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД)... повече>>

Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация И заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, считано от 19.12.2011 г., се подават в ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Повече информация

ДИРЕКЦИЯ

СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СЪСТАВ:

КАЛИНКА ТОНЕВА
тел. 9217 751, e-mail: k.toneva@mon.bg

РАЛИЦА ПАСТАРМАДЖИЕВА
тел. 9217 651, e-mail:  r.pastarmadjieva@mon.bg

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА
тел. 9217 589, e-mail: a.nikolova@mon.bg

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА
тел. 9217 588,  e-mail:  dobrinka.dimitrova@mon.bg

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, считано от 08 ноември 2011 година се извършва в РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

Повече информация

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Повече информация

Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва от Регионалните управления на образованието по местоживеене.

Гражданите е необходимо да знаят, че:

  • учениците, на които се признава завършен от първи до трети клас включително не полагат приравнителни изпити;
  • учениците, на които се признава завършен от четвърти до осми клас включително полагат приравнителен изпит по Български език и литература за последния успешно завършен в чужбина клас;
  • учениците, на които се признава завършен от девети до последен гимназиален клас полагат приравнителни изпити по Български език и литература, по История и цивилизация и по География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Тези ученици полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план на българското училище, които не са изучавали в чуждестранното училище и/или нямат оценки по тях. Приравнителни изпити се полагат и ако приравнената оценка по даден предмет е по-ниска от Среден 3,00.

Приравнителните изпити се полагат в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам