Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

 

Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Преподаватели

Срок за подаване на документи съгласно обявата


КОНКУРС за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република и в Кьолнския университет, Федерална република Германия

Резултати от конкурса за преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2018-2019 година, проведен на 20 ноември 2018 година

Повече информация

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 12 ноември (понеделник) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 12 ноември, но получени след 14 ноември 2018 година, няма да бъдат разглеждани.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“