Делегирани бюджети

Начало » Делегирани бюджети » Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2018 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2018 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № рд 09-358/28.02.2018 г. на министъра на образованието и науката

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2018 г.съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2018 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини