Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Заповед № РД09-651/12.02.2019 г за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

Заповед № РД09-3875 от 17.12.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-3425 от 27.11.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас, за VII клас, за VIII клас, за IХ клас, за X клас, за XI клас, за XII клас


Процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1

Заповед РД 09-2793/04.10.2018 г. за откриване на процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В2.1


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия 

Заповед № РД 09-2724/27.09.2018 година за откриване на  процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от I клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от I клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от I клас до XII клас


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети

Заповед № РД 09-811/04.05.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по учебни предмети

Заповед № РД 09-319/23.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по следните общообразователни учебни предмети: български език, литература, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, музика и изобразително изкуство.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-303/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-304/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-305/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-306/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователни учебни предмети съгласно текста на Заповедта


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за II клас и проекти на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1.) от ОЕЕР


Процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество и за X клас по учебния предмет икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“