Административни услуги и образци на заявления

Начало » Административни услуги » Административни услуги и образци на заявления

С лице към хората


Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по …” в страната


Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища


Издаване на удостоверения УП-2 за осигурителен доход (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2134), УП-3 за осигурителен стаж (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2133) и УП-3 за осигурителен стаж на редовни докторанти, придобит в чужбина


Издаване на удостоверение за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП-2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 3)


Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга