Архив на проведените обществени консултации

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив на проведените обществени консултации

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: b.sheynin@mon.bg до 12 юни 2017 г. включително.

Проект на заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, майска сесия 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: mivanova@mon.bg до 7 май 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма по професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 28 април 2017 г. включително.

 

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 април 2017 г. (включително).

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: yyotova@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: m.nesheva@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани  на e-mail: p.ivanova@mon.bg или r.georgiev@mon.bg до 29 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail a.koev@mon.bg до 22 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg и k.yordanov@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 13 март 2017 г. (включително).

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  v.karabasheva@mon.bg и b.sheynin@mon.bg до 24 ноември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас

Бележки и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: k.koleva@mon.bg до 6 март 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Инструкция

Бележки, становища и предложения по проекта на Инструкция могат да бъдат изпращани на e-mail: vcankova@nacid.bg до 19 февруари 2017 г. (включително).

Проект на постановление на Министерския съвет за откриване на филиал в структурата на НХА – София, в гр. Бургас

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: a.paunova@mon.bg до 11 януари 2018 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg и e.trichkova@mon.bg в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 10 януари 2017 г. (включително).

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: vcankova@nacid.bg до 29 септември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на e-mail: r.veleva@mon.bg  до 2 октомври 2017 г. включително.

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 24 ноември 2017 г. включително.

Проект на РМС за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: b.sheynin@mon.bg и v.karabasheva@mon.bg до 11 декември 2017 г. включително.

Проектът на ПМС


Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция  "Приобщаващо образование" на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg до 11 декември 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси:  r.kostadinova@mon.bg; m.gateva@mon.bg; m.stanoulova@mon.bg в срок 19.01.2017 г.

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 13 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК РУО

Бележки и предложения по проекта на Правилник моля да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на електронни адреси: d.valchanova@mon.bg, e.trichkova@mon.bg  и  m.bolashakova@mon.bg в срок 14.01.2017 г.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V  клас в профилираните гимназии в профил "Математически" и профил "Природни науки"

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА III, VII И IX КЛАС

Проекти на учебни програми за III клас

Проекти на учебни програми за VII клас

Проекти на учебни програми за IX клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: up-3-7-9@mon.bg до 3 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 януари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за Регистъра

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани  на e-mail: azbuki@mon.bg до 10 април 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 21 април 2017 г. включително.

Проект на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: m.nesheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: b.borcheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 7 септември 2017 г. (включително).

Проект на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail: n.tomova@mon.bg до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg, e.pushnikova@mon.bg до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.paunova@mon.bg до 27 април 2017 г. (включително).

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: m.petkov@mon.bg до 28 април 2017 г. (включително).

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: k.trulev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: b.borcheva@mon.bg  до 11.09.2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg до 22 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

Проект на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на План за действие за 2017 г. могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: z.gochev@mon.bg до 29 май 2017 г. (включително).

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦИОО

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към г-жа Анна Петрова- директор на ЦИОО, на e-mail: cioo@abv.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Национална пътна карта за научни инфраструктури

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg  и  e.trichkova@mon.bg в срок до 02.06.2017 г., включително.

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проектa на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол" на е-mail: e.trichkova@mon.bg, l.damyanova@mon.bg и k.nikova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление да бъдат изпращани до дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 01.09.2017 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: b.sheynin@mon.bg до 12 юни 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 16 юни 2017 г. включително.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация" на e-mail: m.nesheva@mon.bg до 26 юни 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.paunova@mon.bg до 30 юни 2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.rangelova@mon.bg  до 23.08.2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Правна“ на e-mail: s.atanasov@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 3 юли 2017 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail:  i.radonova@mon.bg до 07 август 2017 г. включително.

Проект на Постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: a.paunova@mon.bg до 07 август 2017 г. включително.

проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Финанси“ на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 14.08.2017 г. включително.

Проект на Постановление за откриване на Технически колеж – Казанлък

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: a.paunova@mon.bg до 21 август 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат  изпращани към дирекция "Правна" на e-mail: p.slavov@mon.bg  до 30.06.2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: yyotova@mon.bg до 03 август 2017 г. включително.