Архив "Кандидатстване след 7. клас"

Начало » Общо образование » Кандидатстване след 7. клас » Архив "Кандидатстване след 7. клас"

Kандидатстване след 7. клас

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература - 21 май 2018 г.
  • Математика - 23 май 2018 г.

Съгласно

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Учебно-изпитните програми са утвърдени със Заповед № РД09-74/19.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
Отменена с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
 

НВО и изпити след 7. клас

Математика, 20 май 2016 г.

Български език и литература, 18 май 2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитни материали по БЕЛ и по математика от 2007 г. до 2013 г.

Примерни материали за кандидатстване след 7. клас за учебната 2009/2010 г.

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за 7. клас по български език и литература и по математика за 7. клас за учебната 2009/2010 г.

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания/Изпитни материали и решения"

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г.

Примерни материали за кандидатстване след 7. Клас за учебната 2007/2008 г.