Второстепенни звена

Начало » Други институции » Второстепенни звена

Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

Изпълнителен директор

Административна структура, създадена с ПМС № 237 от 23.10.2017 г. към министър - чл. 54, ал. 2 от ЗA

Обща численост на персонала: 106


Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. Д-Р ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА

Председател

Административна структура създадена със закон - чл. 85, ал. 3, чл. 86, ал. 6 и чл. 87, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ

Обща численост на персонала: 30 души


Национална агенция за професионално образование и обучение

ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

Председател

Административна структура създадена със закон - чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ, във връзка с чл. 44, ал. 1 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение

Обща численост на персонала: 21 души


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19, ал. 4, т. 4 от ЗА

Обща численост на персонала: 45 души


Национален студентски дом

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Директор

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

МАНУЕЛА РАДЕВА

ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19, ал. 4, т. 4 и чл. 19а, ал. 1 от ЗА

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

ТАТЯНА КАЛКАНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19а, ал. 1 и чл. 19, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 60 от ЗА

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд "Научни изследвания"

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН БРЕЗИН

УПРАВИТЕЛ

Административна структура създадена със Закона за насърчаване на научните изследвания

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието - Габрово

МАЯ КАРАГЬОЗОВА

ДИРЕКТОР

Обща численост на персонала: 11 души

Учебен център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ 

Обща численост на персонала: 43 души

Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Обща численост на персонала: 12 души

Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ 

Обща численост на персонала: 21 души

Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 2 души

Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 70, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

Обща численост на персонала: 17 души

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 25 души

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЛИЛЯНА РАДЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

Обща численост на персонала: 24 души

Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 56 души