Наука

Начало » Наука

Дигитални научни библиотеки

Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни

Представяне на научните компетенции на институциите в България
 

Нов абонаментен договор за 2015 г. за достъп до ресурсите на платформата Web of Science

За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

http://apps.webofknowledge.com/
https://incites.thomsonreuters.com

Нови абонаментни договори за достъп до реферативните и пълнотекстови бази данни с научни публикации на издателствата Томсън Ройтерс и Елзевир

Министерството на образованието и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел  осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и  продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на публикации и цитати информация за оценка на научните изследвания. Леснодостъпен уеб базиран инструмент, който позволява на академични и правителствени звена да анализират научната продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.

InCites е ресурс, който осигурява всички основни данни за точен и персонализиран отчет на едно място. Можете да провеждате задълбочени анализи за ролята на Вашата институция в изследванията, както и да създадете фокусирана картина, показваща конкретни аспекти в изследователската си работа.

За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния линк: www.sciencedirect.com

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: www.scopus.com

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://isiknowledge.com

За достъп до InCites® моля ползвайте следния линк: http://incites.isiknowledge.com/

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани  в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката,  изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – държавен експерт в дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 648; y.zherkova@mon.bg

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЕФЕРАТИВНАТА И ПЪЛНОТЕКСТОВА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗИТЕ ДАННИ, предмет на национален абонамент на  МОН

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА представя НАЦИОНАЛНИТЕ АБОНАМЕНТИ за достъп до научна информация в полза на  изследователския и образователен процес
Виж повече

Национален съвет за наука и иновации
Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

horizon2020.mon.bg

Нови правила за заплащането на изследователите, работещи по проекти по „Хоризонт 2020“ Повече информация

Правила за дейността на националната контактна мрежа и представителите в Програмните комитети на Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.)

Доклад от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Независима експертна оценка на българската система за научни изследвания и иновации

Правилници и процедури

Правилници

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“

ПРОЦЕДУРИ

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: до 15.06.2015 г.
Приемат се предложения само за научни форуми, които ще се проведат до 30.12.2015  г.