Полезна информация

Начало » Висше образование » Полезна информация

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020-2021 година (публ. 02.07.2021 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите ДЗИ по български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен ДЗИ и от задължителния държаве изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 02.07.2021 г.);

Информация за средния успех от ДЗИ по български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен ДЗИ по предметите математика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 02.07.2021 г.).

Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 07.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1420/12.07.2021 г. (публ. 12.07.2021 г.), изменяща Заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. за утвърждаване на списък със специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет съгласно приложението (публ. 29.04.2021 г.)

Заповед № РД09-929/16.04.2021 г. предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 19.04.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“