Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ботаника
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,83

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“