Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ботаника
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,83

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“