Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 28.02.2021 г.
Оценка: 8,91

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Антропология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Морфология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,36

Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 14.05.2020 г.
Оценка: 8,85

Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до:14.05.2020 г.
Оценка: 8,52

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“