Институт по металознание, съоръжение и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по металознание, съоръжение и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

 

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Материалознание и технология на машиностроителните материали
Акредитация валидна до: 24.01.2026 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Докторска програма: Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
Акредитация валидна до: 21.06.2025 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Теория на кораба
Акредитация валидна до: 21.06.2025 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 5.7.Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Речно и морско строителство към Център по хидро- и аеродинамика - гр. Варна
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за леярното производство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до: 15.02.2021 г.
Оценка: 8,67

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програмаМеталознание и термична обработка на металите
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка: 9,36

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“