Институт по органична химия с Център по фитохимия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по органична химия с Център по фитохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по органична химия с Център по фитохимия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,86
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноте активни вещества
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,82  
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на природните и синтетичните горива
Акредитация валидна до: 28.04.2020 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен синтез
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Докторска програма: Химия на елементоорганичните съединения
Акредитация валидна до:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“