Институт по физика на твърдо тяло

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по физика на твърдо тяло

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физика на твърдо тяло

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,55

Докторска програма: Биофизика 
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“