Институт по физикохимия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по физикохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физикохимия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Електрохимия (вкл. Химични източници на ток)
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“