Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 14.12.2026 г.
Оценка: 9,05 
(актуализирано 23.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“