Институт по земеделие - Карнобат

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по земеделие - Карнобат

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по земеделие - Карнобат

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,48

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“