Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.Пушкаров"

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.Пушкаров"

Институт: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.Пушкаров"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита, (вкл. Фитопатология, Ентомология, Хербология и др.)
Акредитация валидна до: 08.12.2022 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на растениевъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на животновъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Хидромелиоративно строителство
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Агрохимия
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,32

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борба с нея)
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,34

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“