Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до27.07.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“