Делегирани бюджети

Начало » Делегирани бюджети » Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2020 г.

Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-2607 от 25.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.10.2020 г.)

Заповед № РД09-1341/15.06.2020 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 19.06.2020 г.)

Разпределение на средствата за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските и държавните детски градини и училища (публ. 10.04.2020 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2020 г. (публ. 10.04.2020 г.)

Списък с училищата, ВРБ на МОН, получаващи средства за стипендии за образователни резултати (публ. 09.03.2020 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 г. съгласно Приложението (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2020 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № РД 09-519/26.02.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2020 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини  (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по общини (публ. 06.02.2020 г.) 

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 21.01.2020 г.) Делегирани бюджети 2019 г.

Заповед № РД09-2908/18.11.2019 за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. (публ. 20.11.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1447 от 31.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

Разпределение на средствата за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по чл. 4, ал. 1 т. 5 и т. 6 от ПМС № 328 от 2017 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2019 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2019 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите,
утвърдени със Заповед № РД 09-717/28.02.2019 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2019 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“