Делегирани бюджети

Начало » Делегирани бюджети » Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2021 г.

Заповед № РД09-4626/ 25.11.2021 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. (публ. 26.11.2021 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на училища за издръжка на паралелки в VIII клас за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за периода 15.09.2021 - 31.12.2021 г. (публ. 25.11.2021 г.)

Допълнителни средствата по бюджетите на държавните и общинските училища, детски градини, центрове за подкрепа и личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно ПМС № 371/04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Ковид-19 (публ. 08.11.2021 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. - 2021 г. (публ. 24.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1532/22.07.2021 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. (публ. 23.07.2021 г, акт. 02.04.2021 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-756 от 23.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.04.2021 г.)

Разпределение на средствата за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища (публ. 29.03.2021 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските/държавните училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2021 г. (публ. 29.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 790 от 2020 г./ (публ. 04.03.2021 г., акт. 30.03.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 790 от 2020 г./ (публ. 04.03.2021 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2021 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед РД09-458/22.02.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 25.02.2021 г., акт. 26.02.2021 г.)

Заповед № РД09-458/22.02.2021 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2021 г. съгласно приложението  (публ. 23.02.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2021 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини (публ. 22.02.2021 г., акт. 02.04.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (публ. 22.02.2021 г.)

Списък на частните училища и детски градини, които са включени в системата на държавното финансиране, за периода от 2018 г. - 2021 г. (публ. 19.02.2021 г.) 

Заповед № РД09-137/15.01.2021 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. съгласно Приложението (публ. 15.01.2021 г.)Делегирани бюджети 2020 г.

Допълнителни средствата за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно ПМС № 346/09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Ковид-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 15.12.2020 г.)

Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-2607 от 25.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.10.2020 г.)

Заповед № РД09-1341/15.06.2020 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 19.06.2020 г.)

Разпределение на средствата за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските и държавните детски градини и училища (публ. 10.04.2020 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2020 г. (публ. 10.04.2020 г.)

Списък с училищата, ВРБ на МОН, получаващи средства за стипендии за образователни резултати (публ. 09.03.2020 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 г. съгласно Приложението (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2020 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № РД 09-519/26.02.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2020 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини  (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.) 

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по общини (публ. 06.02.2020 г.) 

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 21.01.2020 г.) 


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“