Одобрени проекти - Компонент 2

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 2

Компонент 2


Проект: BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра“

Бюджет: 220 194 евро

Основна цел на проекта: Подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение.

Реализацията на заложената цел ще бъде осъществено посредством следните специфични цели:

 • Подобряване на условията за равен достъп до учебно-възпитателния процес;
 • Допълнително обучение на 20 педагогически специалисти и 2 ромски медиатори за работа с деца в неравностойно положение;
 • Назначаване на ромски медиатори за улесняване интеграцията на деца и семейства в риск от ромското етническо малцинство;
 • Провеждане на допълнителни занимания с деца, в т.ч. и от етническите малцинства за подобряване поготовката им за училище, социалните и езикови умения на деца в уязвимо положение;
 • Подобряване на физическата средата в детските градини, в които протича учебния процес;
 • Осъществяване на инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата в риск;
 • Привличане на родителите и заинтересовани страни в процеса на образователна и социална реализация на децата;
 • Провеждане на информационни кампании за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към деца в риск;

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://www.zaedno-mezdra.eu/bg.

СНИМКИ
==================================================================================

Проект: BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“ на община Смядово

Бюджет: 228 940 евро

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение.

Специфични цели: Да се подобри достъпа до образование и възможности за развитие на социалните умения за 172 деца (на възраст от 3 до 6 години) от ромската общност и от социално слаби семейства в общините Смядово и Ветрино чрез обхващане в детски градини и подобряване на качеството на обучение и възпитание.

Конкретните цели и задачи на проекта са насочени към:

 • Повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда в общините Смядово и Ветрино;
 • Развиване на знания, интереси и умения за общуване на 338 деца от местните общности в детските градини;
 • Създаване на условия за равен старт в училище чрез усвояване на български език от децата от местните общности и децата в риск от социално изключване и бедност на възраст от 3 до 6 г. от общините Смядово и Ветрино.
 • Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства с фокус върху ромите и децата в социална изолация.
 • Създаване на работещ модел за възпитаване на етническа толерантност, самочувствие и приятелство между децата, както и за привличане и задържане на децата в детските градини от социално слаби семейства, чрез изучаване на български и ромски танци и взаимно опознаване на традициите и културните ценности."     

Партньор на проекта: Oбщина Ветрино

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://chance.gateway.bg/bg.

СНИМКИ

========================================================================================

Проект: BG06-211 "Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени" на община Павликени

Бюджет: 221 525 евро

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване чрез съхранение и развитие на културната идентичност на децата от ромски произход в интеграционна мултикултурна среда, по-добра подготовка за училище, включваща подобряване на техните социални и езикови умения.

Проектното предложение предвижда  въвеждане на комплексен подход за създаване на интеграционна среда за децата от рисковата група чрез въвеждане на иновативни педагогически практики - учене на български език чрез участие в театрализирането на народни приказки, развитие на социалните умения и адаптиране към образователния процес чрез участие в творчески работилници - за рисуване, за пеене и танцуване и за отглеждане на цветя и билки и третата мярка е насочена към родителите на децата от рисковата група и предвижда повишаване на родителския им капацитет за отговорно родителство и осъзнаване на ценността на образованието за житейската реализация на децата им и избор на двама ромски образователни медиатори.                                                                                    

Партньор на проекта: Cдружение “Център за стратегии по проблеми на малцинствата“   

СНИМКИ


======================================================================


Проект: BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община Средец“ на община Средец

Бюджет: 225 328 евро

Основна цел на проекта: Проектът е насочен към подобряване на благосъстоянието на децата в риск в община Средец на възраст от 3-6 години, чрез създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция, която в дългосрочен план трябва да гарантира подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи, осигуряване на стабилна среда за подкрепа на родителите в неравностойно положение и избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността.                                                                 

Партньор на проекта: СНЦ "Диалог"    

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: www.children-sredets.eu.

СНИМКИ


==================================================================


Проект: BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск” на община Исперих

Бюджет: 225 391 евро

Основна цел на проекта: По-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите трябва да са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Партньор на проекта: СНЦ «Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране»

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://decavrisk.isperih.bg/.

СНИМКИ

======================================================


Проект: BG06-219 „Шанс за всяко дете“ /община Каварна/ на община Каварна

Бюджет: 224 854 евро

Основна цел на проекта: По-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Населението в община Каварна е предимно от малцинствените групи, селата в околността постепенно се обезлюдяват и нивото на развитие е значително понижено.

Дейностите по проекта  са насочени изцяло към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия.

СНИМКИ
==============================================================


Проект: BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи“ /община Сливен/ на община Сливен

Бюджет: 220 578 евро

Основна цел на проекта:  Основната цел на проекта е подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение.  Подцели:  - подобряване на социалните умения на децата и родителите, подпомагане и улесняване достъпа до училище.

Специфични цели:

 • Откриване и стимулиране на индивидуалните способности на децата в различни сфери на изкуството, историята и литературата;
 • Повишаване на самочувствието и увереността в собствените способности на всяко дете, чрез грижа за него като автономна личност

Партньор на проекта: СС – Интро АД

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-221.sliven.bg/.

==================================================================================


ПРОЕКТ BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен"

Бюджет: 231 802 евро

Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, и тази цел напълно съответства с , основната цел на Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, като 2 от тях се намират в административно-териториални единици със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско – с. Дисевица Община Плевен и гр. Славяново, Община Плевен. По отношение на другите 3, които се намират на територията на гр. Плевен, районите в които се намират са със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско.

Основна целева група, която ще бъде покрита по проекта:

Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години;

Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;

Децата от семейства с нисък доход;

Децата в риск от етническите малцинства;

Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и с. Дисевица

Вторичната целева група е представена от:

Ромски образователни медиатори, педагогически персонал в 5-те детски градини, организационен персонал на подпомогнатите общинска администрация Плевен, непривилегированите родители на децата.                                     

Партньор на проекта: Българо-норвежко дружество, Осло, Норвегия

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-233-pleven.info.

==============================================================================================================================

Проект : BG06-236 “Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 на община Садово


Бюджет: 220 633 евро

Основна цел на проекта: Проектът е насочен към социалното включване и привличане към образователната система на деца в риск от отпадане от детските градини в Община Садово.

Чрез дейностите ще се идентифицират децата в риск от отпадане, и  ще се проведат мероприятия с тях и техните родители за  стимулиране интереса към ученето, за преодоляване на психологически трудности и за постигане на ефективно социално включване.

За реализиране на тези дейности ще се стимулира активното взаимодействие на родителите и децата с учители, експерти, медиатори и местната общност. Чрез участието си в проекта педагогически специалисти и ромски образователни медиатори ще формират практически умения за работа с деца в риск.

В резултат ще се спомогне за по-дълбокото взаимно приемане и по-активното включване на децата от малцинствените общности, ще се стимулира етническата толерантност и разбиране на другата култура и ще се подкрепят интеграцията и превенцията от отпадане от училище на децата в риск от ромски произход в Община Садово.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://youth-sadovo.info/.
=================================================================================================================
Проект: BG06-242 „Да изразим себе си“ на Столична община

Бюджет: 231 916 евро

Основна цел на проекта: Създаване на ефективен механизъм, в седем детски градини, за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа група, чрез Програма за работа с деца в мултикултурна среда, включваща социално-психологически, възпитателни и творчески занимания за работа с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

Основна целева група  са деца от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа група, от седем детски заведения на територията на 5 столични района: „Люлин“, „Илинден“, „Слатина”, „Сердика”, „Кремиковци“. Общият брой обучавани деца в тях е: 1095 бр., от които 359 бр. са от социално слаби семейства, вкл. от  ромска и/или друга етническа група (различна от Българска).                                                           

Партньор на проекта
Фондация „Асоциация Анимус“
Сдружение „Разнообразни и равни“

СНИМКИ
===========================================================================================

Проект: BG06-243 "Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе" на община Русе

 • Бюджет: 224 780 евро

Основна цел на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат привлекателни условия в 5 детски градини на територията на Община Русе - ЦДГ "Звездица", ЦДГ "Детелина", ЦДГ "Ралица", ЦДГ "Червената шапчица" и ОДЗ "Снежанка", като се въведат модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение, включително и от ромски произход, да приложи интегрирани подходи за работа с деца и родители чрез разнообразни форми на интеркултурно образование и да постигне трайно сближаване на деца от различни социални групи в интеграционна мултикултурна среда.

Специфични цели:

 • Подобряване на материалната база в детските градини, предмет на проекта и създаване на привлекателни условия за отглеждане, възпитание и предучилищна подготовка на децата от общността, с фокус към ромската етническа група;
 • Създаване на равни възможности за предучилищна подготовка и социално приобщаване на деца в риск на територията на Община Русе;
 • Постигане на по-висока успеваемост в предучилищната подготовка на децата от рискови социални групи и от различни етнически малцинства;
 • Въвеждане на модерни учебни практики, интерактивни методи и неформално образование в детските градини в Община Русе;
 • Развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, по-лесен път за иновациите и високотехнологичните решения в предучилищната подготовка на децата от общността;
 • Пълноценно участие на родители от рискови социални групи и етнически малцинства при формиране на дългосрочни стратегии за деца, участие в клубове, училищни настоятелства и работни групи за реализиране на ключови за Община Русе проекти в областта на образованието и интеграционните политики.
 • Прилагане на интегриран подход и мотивиращи дейности, насочени към родители на деца в риск за приобщаване на децата и учениците от етническите малцинства към образователната система и превенция на отпадането от задължителните степени на образование;
 • Изграждане на капацитет чрез форми на продължаващо обучение и квалификация на педагози, с включване на компонент "Интеркултурни компетентности";
 • Изграждане на трайни взаимоотношения и партньорски мрежи с организации от Кралство Норвегия и Княжество Лихтенщайн за международна съвместна работа и обмен в сферата на образованието между местните администрации, образователни институции за работа с деца в риск и техните семейства.
 • Развитие и разширяване на връзките между България, Кралство Норвегия и Княжество Лихтенщайн чрез общи дългосрочни програми за деца в риск, чрез сътрудничество между родителски клубове, неправителствени организации и педагози, образователни експерти и ромски медиатори;
 • Формиране на традиции за сближаване на различни социални общности, в изпълнение на директивите в областта на образованието и кохезионната политика на ЕС.

Партньори на проекта: Kongsberg Soroptimistklub, SI Union of Norwa; B.A.R.N. Barn Av Regnbuen Norge

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-243-ruse.com/bg/.

СНИМКИ
======================================

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“