Информация за Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Информация за Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програма BG06 "Деца и младежи в риск",
финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на програма „Деца и младежи в риск“

Финансовият механизъм е приносът на страните-донори, насочен към намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните отношения между държавите-донори и държавите-бенефициенти посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В съответствие с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 България получава финансова помощ в размер на 78,6 млн. евро за финансиране на проекти, в следните приоритетни сектори:

 • опазване и управление на околната среда;
 • изменение на климата и възобновяеми енергийни източници;
 • гражданско общество;
 • човешко и социално развитие;
 • опазване на културното наследство;

Всички проекти одобрени за финансиране по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, трябва да съответстват на националните приоритети, стратегии и политики на България в съответните приоритетни сектори, както и на споразуменията с ЕИП и Европейския съюз.

Целта на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” е да бъде повишено благосъстоянието на децата и младежите в риск. Тя ще бъде реализирана чрез разработване и прилагане на модел за социално включване и предоставяне на различни услуги на децата и младежите в риск в България в партньорство със Съвета на Европа.

Програмни области

Съгласно чл. 2.1 на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009 – 2014  (наричан по нататък Регламента) в България ще бъдат финансирани следните програмни области:

 • Интегрирано управление на морските и вътрешните води;
 • Биологично разнообразие и екосистема;
 • Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
 • Фонд за неправителствени организации;
 • Деца и младежи в риск;
 • Инициативи за обществено здраве;
 • Консервация и възстановяване на културно и природно наследство;
 • Стипендии.

Страни-донори

Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Общ размер на финансовата помощ за програмата, включително национално съфинансиране – 10 153 074 евро

Принос на Финансовия механизъм - 8 630 113 евро (85%)

Размер на националното съфинансиране - 1 522 961 евро (15%)

Компоненти на програмата

В рамките на програма BG06 „Деца и младежи в риск“ се подкрепят проекти в следните направления:

Първи компонент: „Младежи в риск“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по това направление, е 4 972 056 евро. Тук се включват следните конкретни мерки:

 • Изграждане на младежки центрове със знака за качество на Съвета на Европа;
 • Прилагане на ефективни програми за социално включване, здравословен начин на живот и превенция на девиантното поведение на младежите;
 • Усъвършенстване на неформалното обучение;
 • Подобряване на качеството на работата на младежките лидери и ромските образователни медиатори;
 • Насърчаване на доброволчеството за предоставяне на младежки услуги;
 • Анализ на рисковете за развитието на младежите, както и техните нужди;
 • Социално приобщаване на младежите;
 • Популяризиране на услугите сред младите хора за постигане на максимална прозрачност и достъпност;
 • Осигуряване на техническа инфраструктура.

Втори компонент: „Деца в риск“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти в тази област, е 2 475 941 евро. Тук се включват следните мерки за финансиране:

 • Дейности за повишаване на готовността за училище на деца от социално слаби или ромски семейства;
 • Стимулиране на  ангажираността на родителите и общността към необходимостта от обучение и образование на децата след 3 годишна възраст;
 • Популяризиране и улесняване на работата на ромските образователни медиатори сред общността;
 • Подходящи обучения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предлагане на интеркултурно образование;
 • Инфраструктурни подобрения, разработване на образователни материали и учебни пособия.

Трети компонент: „Изграждане на капацитет“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на предварително определения проект в тази област, е 1 000 000 евро. Изпълнител на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и младежите от етническите малцинства. Партньор на проекта е Съвета на Европа. Мерките, обект на финансиране, са:

 • Обучение на персонала от младежките центрове;
 • Квалификация на служителите от детските градини;
 • Подготовка на ромски образователни медиатори;
 • Подготовка на местни обучители;
 • Изготвяне, превод и разпространение на образователни материали;
 • Изследване на ефектите от изпълнението на проекта върху целевите групи;
 • Оценка на резултатите от изпълнението на проекта;
 • Осъществяване на мониторинг.

Четвърти компонент: „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на предварително определения проект в тази област, е 359 240 евро. Изпълнител на проекта е Район Красна поляна на Столична община. Мерките, обект на финансиране, са:

 • Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата;
 • Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал;
 • Придобиване на училищни навици на децата;
 • Формиране на умения за здравословен начин на живот;
 • Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта;
 • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата.

Целеви групи

Първи компонент:

 • Деца и младежи от местните общности на възраст между 15 и 29 години;
 • Деца и младежи, изложени на по-висок риск от социално изключване и бедност.

Втори компонент:

 • Деца на възраст 3 до 6 години;
 • Ромски медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на общинските администрации, родители.

Специфични форми за безвъзмездна финансова помощ

Фонд за двустранни отношения – финансова помощ за намиране на проектни партньори от държавите-донори, участия в семинари, разширяване и утвърждаване на двустранните взаимоотношения със съответните институции от страните-донори и с проектните партньори, обмяна на добри практики, участия в семинари, работни срещи и обучения. Бюджетът на Фонда е в размер на 152 300 евро.

През 2015 г., бюджетът на фонда беше увеличен до 387 300 евро.

Фонд за допълнителни дейности – финансова подкрепа за организирани от програмния оператор събития, насочени към укрепване на сътрудничеството между програмните оператори; обмен на опит и добри практики. Бюджетът на Фонда възлиза на 175 113 евро.

Структура на управление на Програмния оператор

Министерство на образованието и науката – чрез дирекция „Външни европейски програми“ – отговаря за изготвянето и изпълнението на програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“