Критерии за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа за Младежките центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа за Младежките центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа за Младежките центрове

Придобиването на Знака за качество на СЕ за МЦ се базира на качествена оценка. Критериите ще дадат на вече действащите центрове стимул да подобрят предлаганите услуги към младите хора и младежката общност. За центрове, които са във фаза проектиране, критериите могат да послужат и като насока и работен план.

Критерии за допустимост
Критерии от 1 до 5 представляват общи предварителни условия за придобиване на Знак за качество и се наричат критерии за допустимост.
Центърът трябва:

  • Да има за своя основна мисия обслужването на младите хора и младежката общност;
  • Да насърчава международното сътрудничество в младежката общност;
  • Да е ясно идентифициран от публичните власти;
  • Да има собствен образователен персонал, който да подкрепя и подпомага извършваните дейности;
  • Да има място за настаняване, обединено в един кампус, включващ прилежащи съоръжения.

Допълнителни критерии
Веднъж, след като критериите за допустимост са изпълнени, центърът трябва да отговори на определени допълнителни критерии. Доколкото действителността е различна в различните държави, съществува определена гъвкавост при тълкуването им. “Индикаторите“ служат като ръководство за оценка на степента, в която критериите са покрити от кандидатстващия център.
-----------------------------------------
Критерий за допустимост 1:
Центърът трябва да има за своя основна мисия да обслужва младите хора и младежката общност
Условия, които трябва да бъдат покрити:

1.1.     Основният фокус на програмата на центъра трябва да са младите хора и хората, които работят с и за младите хора.
1.2.     Болшинството образователни дейности в центъра трябва да съответстват на стандарта за неформалното образование.
1.3.     Обучители, които да разпространят наученото в сферата на неформалното образование с младите хора.

Критерий за допустимост 2:
Центърът насърчава международното сътрудничество в младежката общност
Условия, които трябва да бъдат покрити:

2.1. Центърът домакинства и насърчава международните и многостранните дейности.
2.2. Дейностите на центъра са включени в широк кръг Европейски/международни инициативи в областта на младежката общност.
2.3. Персоналът на центъра полага усилия да мултиплицира добрите практики от международно ниво (СЕ, ЕС, ООН и др.) и да разпространява знанията и ценностите чрез обучения и промоционални дейности на национално, регионално и местно ниво.

Критерий за допустимост 3:
Центърът да е ясно идентифициран от публичните власти
Условия, които трябва да бъдат покрити:

3.1. Центърът трябва да представи доказателства, че е подкрепян от публичните власти. Доказателствата следва да бъдат законопроект, указ или друг официален документ за основаването на центъра или да покаже подкрепа от местните, регионалните или публичните власти.
3.2. Центърът следва да има разрешение от властите да кандидатства пред СЕ за получаване на Знак за качество.
3.3. Центърът да има установени връзки и комуникационни механизми с публичните власти отговорни за младежката политика. Доказателствата следва да бъдат договор, писмо за подкрепа или друг официален документ в подкрепа на горното твърдение.

Критерий 4:
Центърът трябва да има собствен образователен персонал, който да подкрепя и подпомага извършваните дейности
Условия, които трябва да бъдат покрити:

4.1. Центърът има най-малко един собствен обучител, отговорен за концептуалната съгласуваност, осигуряване на качеството и подкрепа за дейностите, включително онези, които се изпълняват от външни образователни експерти.
4.2. Обучителния персонал следва да е достатъчно голям за броя и обема на извършваните дейности.
4.3. Центърът може да демонстрира компетенциите на своя обучителен персонал, базирани на ценностите и неформално образование с международни измерения.

Критерий 5:
Центърът следва да има настаняване, обединено в един кампус, включващ прилежащи съоръжения
Условия, които трябва да бъдат покрити:

5.1.    Центърът следва да има капацитет да предоставя изхранване и настаняване, обединено в един кампус. Живеенето заедно е неразделна част от обучителния процес.
5.2.     Удобствата в центъра да са такива, че да не се налага групата да се мести на друго място, извън кампуса, за социални дейности, спане и др.

  • Настаняването се осигурява с подходящи хигиенни удобства.
  • Настаняване в палатки и къмпинги е недопустимо.

5.3.     Капацитетът на центъра да е адаптиран за организации за международни обучителни сесии или подобни дейности (настаняване на средно по 35 участника).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“