Включване на младежките центрове в младежката политика & младежката работа на Съвета на Европа

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Включване на младежките центрове в младежката политика & младежката работа на Съвета на Европа

ЛогоВключване на младежките центрове в младежката политика & младежката работа на Съвета на Европа

Знакът за качество на Съвета на Европа (СЕ) и Европейската платформа на Младежките центрове (МЦ) представляват:

  • възможност за съществуващи младежки центрове, или планирани такива, в държавите, подписали договора от Европейската конвенция за култура, да се присъединят към ценностите и приоритетите за младежките политики на СЕ;
  • средство за насърчаване развитието на качеството сред младежките центрове въз основа на установени стандарти за образователни и политически подходи в рамките на младежкия сектор на СЕ;
  • възможност за международни мрежи и обмен между младежки центрове и техните заинтересовани страни;
  • механизъм за популяризиране на стандартите за качество в неформалното образование и международната работа с младежи.

СПЕЦИФИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ
Стандартът,  който Знакът за качество на СЕ за МЦ представлява концепция за качество, установена преди много години чрез практиката на МЦ в гр. Страсбург и гр. Будапеща. Тази концепция покрива всичките аспекти на политиката, програмата, инфраструктурата, управлението и администрацията на центъра. Това най-добре може да бъде изразено и разбрано чрез петте специфични области, в които МЦ на СЕ работят и начина, по който го правят:
1. Обучение в ценности
Дейностите на Европейките младежки центрове (ЕМЦ) насърчават идентифицирането на ценностите на СЕ чрез неформалното образование на младите хора.

2. Мултиплициране на социалното въздействие
Дейностите на ЕМЦ имат за цел да подкрепят младите хора да станат главни действащи лица в социалната промяна, а не само на тяхното индивидуално развитие и личен напредък.

3. Влияние върху политиката за младежта
ЕМЦ популяризират местни стандарти – установяват дейности в области от значение за младежките политики от Европейско до местно ниво, интензивно сътрудничество в областта на младежката работа, младежки научни изследвания и насърчаване на младежките политики.

4. Развитие на знанията и образователната иновация
ЕМЦ действат като лаборатории за иновации в младежката работа и за създаване на знания за младите хора и как да се работи с тях посредством обучението в ценности. Развитието на знанията и иновативния капацитет се осигурява от екип от вътрешен (за МЦ) образователен персонал.

5. Международно сътрудничество
ЕМЦ осигуряват професионалисти и доброволци в младежкия сектор чрез възможността за обмен и обучение на национално ниво.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“