Нормативни документи

Начало » Приобщаващо образование » Нормативни документи

Наредба за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(Обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
(Обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“