Инструментариум за оценка и методически указания

Начало » Приобщаващо образование » Инструментариум за оценка и методически указания

Ръководства за учители и терапевти

Помощникът на учителя в приобщаващото образование

Насоки за дейностите на психолозите и на педагогическите съветници за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост

Обучение на деца с тежки множествени увреждания

Обучение на деца с тежки поведенчески разстройства


Учебно-методически материали

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците
Ваня Матанова, Екатерина Тодорова
Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие Анелия Гърбачева
Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания Владимир Радулов, Мира Цветкова - Арсова, Неда Балканска


Методически материали за възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ), разработени от екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет

Методика за оценка на индивидуалните потребности на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ

Методически указания за изготвяне на индивидуален план за подкрепа на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ


Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище 

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище (публ. 13.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“