Иран

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Иран

Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018 г.

обн. - ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г.,

В сила от 21.12.2015 - валидна за срок три години. При условие, че нито една от страните не изрази в писмена форма по дипломатически път желанието си да прекрати действието на тази Програма поне шест месеца преди изтичането й, срокът й се продължава временно до подписване на нова Програма, но за период не по-дълъг от една година след изтичането й.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“