Архив-стари години

Начало » Документация » ПМС и РМС » Архив-стари години

 

 


 

Решение № 341 от 21 май 2018 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната2018-2019 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 08.03.2017 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)

Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година,приет с Решение № 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г.

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 година, приет с Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г.


Решение № 328 от 3 май 2016 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2016 – 2017 година

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г.


  • РЕШЕНИЕ № 343 от 18 май 2015 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2015 – 2016 година

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година

  • РЕШЕНИЕ № 375 от 11 май 2012 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2012-2013 година


  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 03.05.2007 г. за създаване на Национален център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\"
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (ОТМЕНЕНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“