29.06.2018 г. Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2018 г. » 29.06.2018 г. Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 годинаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

 1. Хумболтов университет, Берлин, Федерална република Германия;
 2. Делхийски университет, Делхи, Индия;
 3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия;
 4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия;
 5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Братислава, Република Словакия;
 6. Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария;
 7. Страсбургски университет, Страсбург, Франция.

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

 1. Хумболтов университет, Берлин, ФРГ
   Университетът не е предявил изисквания за тясно специализиран профил на кандидатите. Следва актуалната тенденция на повечето немски университети да се обявяват повече професури „open topic” и да се направи най-добрият избор.
 2. Делхийски университет, Делхи, Индия
   Преподаване на български език на различни нива;
   Опит в преподаването на български език като чужд;
   Преподаване на българска история и култура (отделни лекции).

 3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
   Добро познаване на италианския език;
   Опит в преподаването на български език на университетско ниво;
   Компетентност за промотиране на културните дейности за разпространение на българския език.

 4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
   Ясна мотивация за преподаване на български език и култура на чуждестранни студенти (готовност за сътрудничество с катедрата и за работа със студентите);
   Опит или способност в разработването на методики за езиково обучение на чуждестранна аудитория от основно ниво до ниво В2;
   Евентуална специализация по съвременен български език;
   Познаване на италиански език на базово ниво (познаването на английски и руски език ще бъде оценено положително);
   Ще бъде предпочетено наличието на университетско образование по български език и литература.

 5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Братислва, Република Словакия
   Опит с преподаване на българския език като чужд език;
   Научноизследователска насоченост към езиковите дисциплини;
   Опит за интерпретация на културологическия контекст на българските факти;
   Опит с организирането на студентски проекти и културни мероприятия.

 6. Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария
   Кандидатът следва да притежава диплома за завършено образование към филологически факултет по български език и литература в българско висше учебно заведение;
   Да има опит в преподаването на български език като чужд;
   Възраст до 50 години.

 7. Страсбургски университет, Страсбург, Франция
   Опит в преподаването на български език на чужденци;
   Добро владеене на френски език;

Забележка: Специфичните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 29 юни (петък) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН - тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН - тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 6. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 10. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 29 юни (петък) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 29 юни, но получени след 1 юли, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН - www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“