Палестина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Палестина

Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и висшето образование на Държавата Палестина

Подписана на 14 юни 2018 г. в Рамалла

Срок на действие: 5 години

Тази Спогодба остава в сила за период от 5 години и се подновява автоматично. Всяка Страна може да прекрати действието на тази Спогодба по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление за това по дипломатически път. Действието на тази Спогодба се прекратява 6 месеца след получаването на такова уведомление от всяка Страна.


Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската автономна власт

обн. - ДВ, бр. 4 от 16.01.2007 г. в сила от 05.12.2006 г.

Срок на действие: Сключва за срок от пет години и ще бъде подновявана автоматично за нов срок от пет години, ако една от страните не уведоми писмено другата страна най-малко 6 месеца преди изтичане на съответния срок за намерението си да прекрати действието на спогодбата.

Денонсирането на тази спогодба няма да прекрати изпълнението на съществуващите програми и дейности преди тяхното приключване, освен ако договарящите се страни не са се договорили за друго.

Тази спогодба може да бъде изменяна и допълвана само със съгласието на договарящите се страни, изразено в писмена форма, като измененията и допълненията влизат в сила по реда на влизането в сила на самата спогодба.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“