Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 година


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-1642/ 25.01.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 27.01.2022 г.)


Приложения от № 1 до № 9 към  Заповед № РД09-1641/25.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година, състоящ се от следните приложения:

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование - Приложение № 1 (публ. 27.01.2022 г.)

Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас) - Приложение № 2 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас) - Приложение № 3 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас) - Приложение № 4 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка - Приложение № 5 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка (XI клас и XII клас) - Приложение № 6 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети от общата професионална подготовка - Приложение № 7 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове - Приложение № 8 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) - Приложение № 9 (публ. 27.01.2022 г.)

Списъци на учебни помагала


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“