Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти,  които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година

Приложения от № 1 до № 8 към Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-841/18.03.2019 г., допълнена със Заповед № РД 09-1077/09.04.2019 г. и със Заповед № РД09-1408/22.05.2019 г.:

Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебните комплекти по чужд език – руски език, за постигане на ниво B1.1 (A1-A2-B1.1) от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година - Приложение № 8 

Списък на познавателните книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група, които може да се използват в системата на предучилищното образование през учебната 2019/2020 година – Приложение № 7

Списък на познавателните книжки, които може да се използват в системата на предучилищното образование за учебната 2019/2020 година 

Списък на учебниците и учебните комплекти* за начален етап (от I до IV клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:
1. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.
2. Учебниците и учебните комплекти за ІV клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД09-11/08.01.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: 1. Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система

Списък на учебните комплекти* по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания - с увреден слух, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018/2019 година


Списъци на учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година

Забележка:
Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.


Списъци на учебни помагала


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“