Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации » Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Министерство на образованието и науката провежда национални консултации с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България


С Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. е приета Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България. С това РМС министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган по поддържането и актуализирането на НКР.

През 2008 г. е издадена Препоръка за Европейска квалификационна рамка, която е актуализирана през 2017 г. Всички държави членки на Европейския съюз, включително България, са поели ангажимент да изпълняват Препоръката с оглед подобряване съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомагане на мобилността, повишаване качеството на обучението и насърчаване валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене. За целта всички те са разработили и прилагат национални квалификационни рамки в съответствие с ЕКР и са разработили национални доклади, в които се обяснява съответствието.

С цел актуализиране на Националната квалификационна рамка на Република България с действащото законодателство, както на национално, така и на европейско равнище, Министерството на образованието и науката разработи въпросник за оценка на въздействието от прилагането на НКР и следващото й актуализиране.

Всички заинтересовани лица могат да попълнят въпросника ТУК

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“