Покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+ 2019“

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » Покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+ 2019“


На 25.10.2018 г. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура публикува покана по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – „Алианси на знанието - Европейски университети“ (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en).

Основната цел е да се „насърчи появата на около двадесет европейски университета до 2024 г.“, представляващи мрежа от поне три институции за висше образование, изградени отдолу нагоре, което ще даде възможност на студентите да получат степен, като съчетаят учене в няколко държави от ЕС и допринесат за международната конкурентоспособност на европейските университети.“

Допустими участващи организации:

Всяка институция за висше образование, притежаваща валидна Харта за висше образование „Еразъм“ (ECHE), със свързаните с нея организации (ако има такива).

Кой може да кандидатства?

Всяка допустима участваща институция за висше образование, установена в държава членка на ЕС или друга държава по програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в Европейския университет.

Брой и профил на участващите организации:

Европейският университет трябва да се състои от поне три институции за висше образование от най-малко три държави членки на ЕС или други държави по програмата. Освен това всяка публична/частна институция, активна в областта на образованието и обучението, научните изследвания и иновациите или работодателска организация, може да бъде част (като асоцииран партньор) от алианса.

Продължителност: 3 години

Къде се кандидатства?

Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ не по-късно от 28 февруари 2019 г. до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти на алианси, стартиращи между 1 септември и 1 декември същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в Част В от Ръководство за програма „Еразъм+“.

Заедно с поканата за представяне на предложения Комисията публикува и Ръководство за програма „Еразъм +“ на всички официални езици на ЕС, с което предоставя на кандидатите подробности за възможностите, налични в програмата за 2019 г.

Повече информация може да се намери на следните линкове:

• Покана за представяне на предложения
• Ръководство на програма „Еразъм+“ за 2019
• Обща информация за програмата „Еразъм+“
Прессъобщение на Европейската комисия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“