Закрила на деца с изявени дарби

Начало » Приобщаващо образование » Закрила на деца с изявени дарби

 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; ... изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби (публ. 07.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“