Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

Начало » Приобщаващо образование » Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

Тестове по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 и А2 от общата европейска езикова рамка, изготвени по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А2 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)


Приемане и обучение за лица, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) 


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп.,...)


Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) 


Учебни програми по български език като чужд

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст

Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили международна закрила


Отчитане на допълнителното обучение по български език като чужд

Кратък обяснителен текст с нормативните основания, свързани с провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд;

Отчетна форма в Ексел по образец, отнасяща се до размера на изразходваните от образователните институции средства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“