7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Правила за изпълнение на Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1.а. - задължителни изисквания към електронните дневници

Приложение 2.а. - изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата

От 12.08.2019 г. (понеделник) стартира заявяването на средства  за електронни дневници и интернет свързаност на училищата, ЦПЛР и ЦСОП по НП ИКТ 2019 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

Училищата, ЦПЛР и ЦСОП могат да заявяват средствата за:

  • електронен дневник - в срок до 03.09.2019 г. включително;
  • средства за Интернет - в срок до 20.09.2019 г. включително.

Всички училища, ЦПЛР и ЦСОП, заявили средства, ще получат финансиране диференцирано в зависимост от броя на учениците.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2019 г. училищата, ЦПЛР и ЦСОП се задължават да закупят и използват права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност -  Приложение 1.а.

Кандидатстването на училищата по позициите за хардуерно оборудване и доизграждане на WiFi мрежи ще бъде възможно след 26.08.2019 г.

Кандидатстването на детските градини за мултимедийно оборудване и хардуер ще бъде възможно след 20.08.2019 г.

 

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи по НП ИКТ 2019

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи по НП ИКТ 2019

След приключване на дейностите по изграждане/доизграждане на Wi-Fi, директорите на класираните училища следва да прикачат в платформата:
- договор - в срок до 15.11.2019 г. включително;
- разходооправдателен документ - в срок до 31.01.2020 г. включително;
- приемо-предавателен протокол - в срок до 31.01.2020 г. включително.

Списък на детските градини, класирани за компект интерактивна дъска и късофокусен проектор или лаптоп по НП ИКТ 2019

Списък на училищата, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2019

Списък на всички училища, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност

Обобщен списък на средствата, които трябва да получат всички общински училища, ЦПЛР и ЦСОП, класирани по НП ИКТ, за електронен дневник/интернет/WiFi

 

От 26.09.2019 до 04.10.2019 г. е отворен Етап 2 за кандидатстване за компютърна техника.

Списък на училищата, класирани за персонални компютри с монитори, преносими компютри и таблети по НП ИКТ 2019

 

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected]
Лица за контакт:
Филип Иванов – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 600, [email protected]
Стела Колева – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 459, [email protected]
Лилия Йосифова-Стоянова – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 717, [email protected]


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“