11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Списък с одобрените училища по Mодула I „Създаване на достъпна архитектурна среда“, НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019 г.

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np2018.mon.bg

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта

Ръководител: Велимир Бенов – държавен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected]  
Лица за контакт:
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected]on.bg;
Виржиния Хубчева - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].


 Модул II „Сигурност в училище“

От 30.08.2019 г. (петък) стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ за:

  • държавните специализирани и неспециализирани училища в системата на МОН, държавните центрове за специална образователна подкрепа, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавен логопедичен център и Национален дворец на децата чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg
  • държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта чрез формуляр за кандидатстване. Проектните предложения се подават на хартиен носител към съответното министерство

Срок за кандидатстване: до 30.09.2019 г. включително.

Списък на класираните проектни предложения по Модул II „Сигурност в училище“

 

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected] 
Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 734, [email protected]
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 757, [email protected]
Шенай Мюмюн - главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 642, [email protected]Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“