Български жестов език

Начало » Приобщаващо образование » Български жестов език

 

Закон за българския жестов език (обн. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021 г., в сила от 06.02.2021 г.) (публ. 03.02.2021 г.)

Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език (обн. ДВ. бр.99 от 26 ноември 2021 г.) (публ. 05.01.2022 г.)


1. Методическо ръководство за обучение по български жестов в предучилищна и начална училищна възраст (публ. 13.01.2021 г.);

2. Методическо ръководство за обучение на сляпо-глухи по български жестов език и алтернативни средства за комуникация (публ. 13.01.2021 г. , акт. 15.01.2021 г.);

3. Методическо ръководство за подготовка на преводачи по български жестов език (публ. 13.01.2021 г., акт. 14.01.2021 г.).

Речник на българския жестов език;

Теоретично описание на граматиката на българския жестов език;

Концепция за промени в нормативната уредба по прилагането на чл. 21 „Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания - Въвеждане на жестовия език

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“