Компетентностен подход

Начало » Общо образование » Компетентностен подход » Компетентностен подход

В ПОМОЩ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

публ. 19.12.2019 г.

Тук публикуваме материали, които биха могли да са в помощ на педагогическите специалисти в търсенето на нови методи на преподаване, да провокират идеи и предложения у всеки днешен учител как да се организира работата в клас от предметноориентирано обучение към такова, което да постига резултати, да дава умения за учене през целия живот и да предопредели успешна реализация на пазара на труда.

Смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми извежда на преден план основните характеристики на компетентностния подход. Акцентът на материалите е във втората книжка, която е посветена на интегрираното междупредметно взаимодействие, практическата насоченост на обучението, ориентацията към резултати и прилагането на иновативни подходи и практики.

Компетентности и образование

За прехода от знания към умения прехода от знания към умения

Компетентностите и референтните рамки

Практикум

Ключови компетентности в учебните предмети от системата на училищното образовани (Таблица)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“