Архив - 2019

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти » Архив - 2019

Процедура за подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 13.12.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 07.01.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
(публ. 13.12.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за успех“ (публ. 07.01.2020 г.)Във връзка с публикувана по-долу покана за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, публикувам списък на одобрените кандидати, отговарящи на посочените условия в поканата.
В зависимост от планирането и графика на провеждане на семинарите ще бъдат канени обучители от утвърдения списък за провеждане на обученията.

Списък на одобрените кандидати за обучители на директори, образователни медиатори и социални работници за работа с родителската общност на ученици от уязвими групи (публ. 22.01.2020 г.)


Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 
(публ. 20.11.2019 г.)


Покана

Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка

Краен срок за подаване на документи - до 17:30 часа на 29.11.2019 г.Обявление за свободна позиция - експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“  (публ. 08.08.2019 г.)


Обявление за свободна позиция - координатор „Висши училища“) по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“  (публ. 08.08.2019 г.)


Обявление за свободна позиция - Експерт „Обществени поръчки“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“  (публ. 08.08.2019 г.)


Обявление за свободна позиция - „Водещ координатор“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“ (публ. 08.08.2019 г.)


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 16.07.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 26.07.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ - Координатор „Дейност 6“ (публ. 29.07.2019 г.)


Обявление за свободна позиция - експерт „Обща подкрепа“ по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт за позиция по проекта - Експерт „Обща подкрепа“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ за позиция по проекта - Координатор „Дейност 7“


Обявление за свободна позиция - експерт „ Обществени поръчки и финанси” по проект КПРПС
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки и финанси“ за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Анализ, мониторинг и прогнози” по проект КПРПС 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ в МОН за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Обществени поръчки” по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки“ за участие в екип за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – МОН (публ. 

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“