Наредби за изменение и допълнение

Начало » Документация » Нормативни актове » Наредби » Наредби за изменение и допълнение

Наредби за изменение и допълнение през 2021

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредби за изменение и допълнение през 2020

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование 
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(обн. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г.) (публ. 01.12.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (публ. 12.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение
Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.) (публ. 24.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.) (публ. 01.09.2020 г.) 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(oбн., ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.; ...) (публ. 13.05.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.;...)
(обн. - ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
(oбн. - ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 24.01.2020 г.)

Наредби за изменение и допълнение през 2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) (публ. 24.09.2019 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (oбн. - ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 12.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 11.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Наредби за изменение и допълнение през 2018

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;..., изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
(Обн. - ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. - ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. - ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (обн. - ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. - ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 102 от 2017 г.) (Обн. - ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Наредби за изменение и допълнение през 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“