2020

Начало » Учебници » Архив » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти » 2020

Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-724/ 03.04.2020 г. за утвърждаване указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка. (публикувано 06.04.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването

Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 3 Декларация

Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването

(публикувано 06.04.2020 г.)


Заповед № РД09-613/09.03.2020 г. за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (публикувано 11.03.2020 г.)

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Kодове на проектите на учебен комплект по български език за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по гражданско образование за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по литература за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по математика за ХI клас (общообразователна подготовка)

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка

(публикувано 11.03.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“