2020

Начало » Учебници » Архив » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти » 2020

Заповед № РД09-1342/15.06.2020 г. за утвърждаване на: (публикувано 18.06.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI и за XII клас и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в ХI и в ХII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план)


Заповед № РД09-1315/10.06.2020 г. за утвърждаване на списъците на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XI и XII клас и на проектите на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от ОЕЕР, както и кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти (публикувано 11.06.2020 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2 към настоящата заповед

 


Заповед № РД09-1102/19.05.2020 г. за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие) (публикувано 21.05.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването
Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 3 Декларация
Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването
(публикувано 21.05.2020 г.)


Заповед № РД09-1062/13.05.2020 г. за утвърждаване на списъка на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по религия, списъка на училищата, както и кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти (публикувано 15.05.2020 г.)

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-724/ 03.04.2020 г. за утвърждаване указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка. (публикувано 06.04.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването

Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 3 Декларация

Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването

(публикувано 06.04.2020 г.)


Заповед № РД09-613/09.03.2020 г. за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (публикувано 11.03.2020 г.)

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Kодове на проектите на учебен комплект по български език за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по гражданско образование за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по литература за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по математика за ХI клас (общообразователна подготовка)

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка

(публикувано 11.03.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-776/ 10.04.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография (публ. 13.04.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-750/09.04.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по италиански език
(публ. 09.04.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-120/21.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 21.01.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“