Постановления от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2020 г. » Постановления от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Постановление № 275 от 8 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 219 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (ДВ, бр. 74 от 2020 г.) 


Постановление № 271 от 30 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
(обн. ДВ. бр.86 от 6 октомври 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) (публ. 08.10.2020 г.)

Постановление № 268 от 25 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 08.10.2020 г.)

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.83 от 25 септември 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) (публ. 16.09.2020 г.)

Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) (публ. 16.09.2020 г.)

Постановление № 244 от 3 септември 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

Постановление № 242 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала",
одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

Постановление № 223 от 20 август 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието
(обн. ДВ. бр.75 от 25 август 2020г., изм. ДВ. бр.81 от 15.09.2020 г.)

Постановление № 219 от 17 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.74 от 21 август 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 149 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 148 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“