Постановления и решения от 2019 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2019 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.) (oбн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив (обн. - ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година Публикувано на сайта на 07.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
(обн. - ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Публикувано на сайта на 05.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г.) Публикувано на сайта на 01.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
(обн. - ДВ, бр. 43 от 31.05.2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Публикувано на сайта на 18.06.2019 г.

Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 132 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 298 от 22 май 2019 г. за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. на 20.01.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(oбн. - ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
(обн. - ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 27.09.2019 г.; доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.) (актуализирано 18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
(oбн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.;....; изм., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.06.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.;...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“