Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Начало » Документация » Конкурси » Архив по процедури за подбор на външни експерти » Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на МОН (публ. 02.12.2020 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

(публ. 19.11.2020 г.)

На основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА

за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет:

  • да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • да имат минимален професионален опит - най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
  • да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

2. Начин на провеждане на подбора:

  • преглед на представените от кандидатите необходими документи;
  • интервю с допуснатите по документи кандидати.

3. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
  • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
  • Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2020 г., включително.

Документите следва да бъдат представени лично в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обяви протокола с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg и на информационното табло в административната сграда на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“