Постановления и решения от 2021 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2021 г.

Решение № 290 от 1 април 2021 година за одобряване на изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия 2014 - 2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 112 от 26 март 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 24 от 2000 г.) (публ. 02.04.2021 г.)

Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет за одобрение на Национални програми за развитие на образованието (публ. 31.03.2021 г.)

Национални програми в областта на висшето образование (публ. 25.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
(обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.)  (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 5 март 2021 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
(В сила от 09.03.2021 г., обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието 
(публ. 10.03.2021 г.)

Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столовее, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.) (публ. 05.03.2021 г.)

Постановление № 62 от 25 февруари 2021 г. за допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г. (публ. 04.03.2021 г.)

Постановление № 56 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
(обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 54 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет - Стара Загора (обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 47 от 12 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на МС от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Постановление № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ)
(обн. ДВ. бр. 11 от 9 февруари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с Постановление № 289 на МС от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) (публ. на 18.02.2021 г.)

Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на  ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 
(обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. 
(обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“